Koksne – dabisks materiāls ilgtspējīgai attīstībai

12.10.2007

Koksne
ir vienīgais plaši pieejamais materiāls, kas ir atjaunojams, un
šim faktam ir svarīga loma neatjaunojamo resursu patēriņa
samazināšanas stratēģijā. Kokmateriāli jāiegūst ilgtspējīgās
mežsaimniecībās, kas pievērš uzmanību ekonomiskajiem,
sociālajiem un ekoloģiskajiem aspektiem. Ilgtspējīgas
mežsaimniecības pārbauda, tās sertificējot ar trešās puses
organizāciju palīdzību. Latvijā, tāpat kā visā Eiropā,
izplatītākās ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC
(Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
sertifikācijas shēmas.

Dzīves
cikla perspektīvā koksne kā celtniecības materiāls ir videi
izdevīga izvēle aspektos, kas attiecas uz dabas resursiem,
enerģijas izmantošanu, oglekļa dioksīda izmešiem un atkritumiem.

Viens
no lielākajiem draudiem mūsdienu sabiedrībai ir klimata izmaiņas,
ko izraisa siltumnīcas efektu veicinošas gāzes, piemēram, oglekļa
dioksīds CO2.

Latvijā
mežu platības un koksnes apjomi palielinās, jo koksnes pieaugums
ir lielāks par izciršanas apmēru. Augošais mežs no atmosfēras
uzņem oglekļa dioksīdu, kas pēc tam uzglabājas kokmateriālā,
līdz koks sadeg vai sadalās bioloģiski, bet oglekļa dioksīds
atgriežas atmosfērā. Pēc tam to atkal uzņem citi augošie koki.

Koksnes
produkcijas un koka ēku nozīme ir vēl jo lielāka tāpēc, ka tās
uzglabā oglekļa dioksīdu ilgākā laika posmā. Izmantojot
nojaucamo ēku koka detaļas enerģijas ieguvei, klimatu ietekmējošo
gāzu apjomu var ievērojami samazināt, jo tās aizstāj arī
fosilās degvielas, piemēram, naftas, izmantošanu.

  Share on: