galvena

Koksne – dabisks materiāls

Koksne ir vienīgais plaši pieejamais materiāls, kas ir atjaunojams, un šim faktam ir svarīga loma neatjaunojamo resursu patēriņa samazināšanas stratēģijā. Kokmateriāli jāiegūst ilgtspējīgās mežsaimniecībās, kas pievērš uzmanību ekonomiskajiem, sociālajiem un ekoloģiskajiem aspektiem. Ilgtspējīgas mežsaimniecības pārbauda, tās sertificējot ar trešās puses organizāciju palīdzību. Latvijā, tāpat kā visā Eiropā, izplatītākās ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) sertifikācijas shēmas.

Dzīves cikla perspektīvā koksne kā celtniecības materiāls ir videi izdevīga izvēle aspektos, kas attiecas uz dabas resursiem, enerģijas izmantošanu, oglekļa dioksīda izmešiem un atkritumiem.

Viens no lielākajiem draudiem mūsdienu sabiedrībai ir klimata izmaiņas, ko izraisa siltumnīcas efektu veicinošas gāzes, piemēram, oglekļa dioksīds CO2.

Latvijā mežu platības un koksnes apjomi palielinās, jo koksnes pieaugums ir lielāks par izciršanas apmēru. Augošais mežs no atmosfēras uzņem oglekļa dioksīdu, kas pēc tam uzglabājas kokmateriālā, līdz koks sadeg vai sadalās bioloģiski, bet oglekļa dioksīds atgriežas atmosfērā. Pēc tam to atkal uzņem citi augošie koki.

Koksnes produkcijas un koka ēku nozīme ir vēl jo lielāka tāpēc, ka tās uzglabā oglekļa dioksīdu ilgākā laika posmā. Izmantojot nojaucamo ēku koka detaļas enerģijas ieguvei, klimatu ietekmējošo gāzu apjomu var ievērojami samazināt, jo tās aizstāj arī fosilās degvielas, piemēram, naftas, izmantošanu.

Koksnes produkti